موسسه اسکرام ایران طی طرحی قصد دارد در جهت گسترش و آشنایی با تفکر چابک در سرتاسر ایران، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی چابک و اسکرام در شهرهای مختلف ایران نماید. از اینرو از کلیه افراد واجد شرایط (پارتنر های آموزشی، آموزشگاهها و اساتید) در مراکز استانها جهت همکاری در برگزاری دوره های آموزشی دعوت بعمل می آید.

طرح موسسه اسکرام ایران به سه صورت کلی می باشد:

  • برگزاری دوره آموزشی در شهرهای مختلف توسط اساتید این موسسه
  • آموزش و تربیت اساتید بومی
  • حمایت و اطلاع رسانی از اساتید بومی

برای اطلاعات بیشتر می توانید با موسسه تماس حاصل نمایید.

موسسه اسکرام ایران