با افتخار به خدمت اعضای محترم موسسه اسکرام ایران و انجمن چابک ایران می رساند، اسکرام ترکیه به عنوان همکاری تجاری موسسه اسکرام ایران، برای دوره مدیریت چابک، تخفیف بسیار خوبی را برای اعضای این موسسه در نظر گرفته است.

به زودی دوره ای باعنوان Turkey Management 3.0: Agile Leadership Practices Course  در آنکارای ترکیه برگزار خواهد شد. اسکرام ترکیه مبلغ ۱۰۰ یورو برای هر یک از اعضای موسسه اسکرام ایران و انجمن چابک ایران در نظر گرفته است. ضمن تشکر و قدردانی از اسکرام ترکیه، اعضای محترم برای دریافت کد تخفیف می توانند با این موسسه تماس حاصل نمایند.

موسسه اسکرام ایران