خوشحالیم یا افتخار عرض کنیم اولین دوره اسکرام شالمغرب کشور امسال ۲۰ الی ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۱ در تبریز برگزار خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر یا ثبت نام می توانید به این لینک مراجعه نمایید.

 

موسسه اسکرام ایران