تاریخ برگزاری رویداد :  اردیبهشت  تا خرداد (برنامه دو ماهه)

تحول یک پروژه خطی نیست، فقط یک مربی تحول چابک، این را در عمل می‌داند که چگونه به صورت مستمر تحول در سازمان و تیم اتفاق می افتد و این برنامه برای توانمند کردن افراد مستعد در حوزه تحول چابک است. 

اکثر برنامه های تحول چابک تیم یا سازمان شکست می خورند؟ 

برای اطلاعات بیشتر یا ثبت نام از این لینک استفاده کنید.