دوره تفکر چابک و چابک سازی سازمان برای مدیران ارشد شرکت همراه اول در آذرماه ۱۳۹۸ برگزار شد.