دو روز در کنار دوستان بانی مد بودیم از مجموعه جین‌وست. با هم مفاهیم چابک رو بررسی کردیم و سعی کردیم در راستای متدهای چابک مثل اسکرام و کانبان با هم همفکری کنیم.