در راستای چابک سازی شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی، مجموعه کارگاههای توسعه چابک نرم افزار برای کارشناسان و مدیران این مجموعه در حال برگزاری است.