با سرعت رشد استارتاپ موفقی همچون علی بابا، سازمان و تیم ها رشد خواهند کرد. اما این رشد نباید به کندی سازمان منجر شود. در همین راستای یک دوره درون سازمانی برای تیم های مختلف علی بابا برگزار شد و مباحثی همچون تیم سازی در سطوح گسترده، رشد سازمان و دیگر مباحث توسعه چابک نرم افزار مطرح گردید.

photo_2016-08-27_02-47-04 photo_2016-08-28_22-16-08 photo_2016-08-28_22-16-57