دوره مدیریت محصول چابک در آبان ماه ۱۳۹۸ برای کارشناسان شرکت فناپ سافت واقع در پارک علم و فناوری پردیس برگزار شد.