پنجمین دورهمی دیماه چابک کاران ایران با میزبانی فضای کاری اشتراکی زاویه برگزار شد. برای اطلاع بیشتر یا شرکت در دورهمی های بعدی می توانید به کانال انجمن چابک ایران مراجعه کنید.