دورهمی دیماه چابک کاران ایران با میزانی شرکت رهنما کالج برگزار شد. برای اطلاع بیشتر یا شرکت در دورهمی می توانید به کانال انجمن چابک ایران مراجعه کنید.