خوش آمد گویی چابک ما را پذیرا باشید. ماموریت و هدف ما آموزش و نهادینه سازی تفکر چابک در ایران می باشد.

رویدادهای پیش رو

No upcoming events have been scheduled.

اخبار جدید