ماموریت موسسه اسکرام ایران، افزایش آگاهی و دانش نسبت به تفکر چابک و متدهای مربوطه و فراهم نمودن منابع و تسهیل سازی روند چابک سازی برای تیم ها و سازمان های ایرانی است. موسسه اسکرام ایران اقدام به برگزاری دوره های آموزشی بین المللی و داخلی، تربیت و آموزش مربی و نیروی چابک و مشاوره پیاده سازی تفکر چابک، برگزاری و پشتیبانی از همایش های چابک می نماید.

رویدادهای پیش رو

دوره مدیریت محصول چابک بهمن ماه – تهران

معرفی دوره : در این دوره به طور ویژه تمرکز بر مهارت هایی است که مدیر محصول اسکرامی باید داشته باشد تا بتواند چیزی را از تیم توسعه بیرون بکشد که نیاز بازار و مصرف کننده نهایی است و محصول زمانی به دست مصرف کننده برسد که به آن نیاز دارد، نه دیرتر از آن! […]

دورهمی چابک کاران ایران – دی ماه

دورهمی دیماه چابک کاران ایران با میزانی شرکت رهنما کالج برگزار شد. برای اطلاع بیشتر یا شرکت در دورهمی می توانید به کانال انجمن چابک ایران مراجعه کنید.  

ویدئوها