24
ژانویه
تاریخ برگزاری رویداد: ۱۸ و ۱۹شهریورماه ۱۴۰۰
28
دسامبر
تاریخ برگزاری رویداد: پنجشنبه و جمعه – ۱۴ و ۱۵ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ۱۷
10
نوامبر
تحول یک پروژه خطی نیست، این را فقط یک مربی تحول چابک، در عمل می‌داند که چگونه تحول در سازمان و تیم به صورت مستمر اتفاق می افتد و این