24
ژانویه
تاریخ برگزاری رویداد: ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
28
دسامبر
تاریخ برگزاری رویداد: ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
10
نوامبر
تحول یک پروژه خطی نیست، این را فقط یک مربی تحول چابک، در عمل می‌داند که چگونه تحول در سازمان و تیم به صورت مستمر اتفاق می افتد و این