24
ژانویه
تاریخ برگزاری رویداد: ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
28
دسامبر
تاریخ برگزاری رویداد: ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
10
نوامبر
 تاریخ برگزاری رویداد : ماژول اول: ۲۳ و ۲۴  – ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه  ۱۴۰۰ ماژول دوم: ۲۰ و ۲۱ – ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از ساعت