مخاطبین دوره

سرفصل های دوره مقدماتی اسکرام حرفه ای

دوره غیر حضوری – شامل ۱۲۰ دقیقه فیلم آموزشی

ذات متدهای چابک مانند اسکرام تجربی گرا است، برای یادگیری این متدها، کسانی که تجربه در دنیای واقعی و چالش های عملیاتی داشتند، بهترین گزینه هستند. 

مربی دوره

اسد صفری – مربی چابک

از تجربه برای تجربه

اسد صفری کسی هست که ده سال پیش در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۰ برای اولین بار، تعریف اسکرام را در به نگارش درآورد، پس از آن او با شرکتهای زیادی در خصوص پیاده سازی و استفاده از چارچوبهای چابک از جمله اسکرام همکاری کرده است. نقطه تمایز اسد صفری این است که او علاوه بر داشتن مدارک حرفه‌ای چابک و اسکرام، در دنیای واقعی چابک بوده و تجربه کرده است. ذات تجربی گرای متدهای چابک، بهترین نشان دهنده این تمایز در بلند مدت بوده است. یک نمونه واقعی از تحول چابک و نتیجه آن

گواهی حضور دوره

شما پس از اتمام دوره و جوابگویی به سوالات،  گواهی تکمیل و حصور این دوره را دریافت خواهید کرد