۲۸
دسامبر
  تاریخ برگزاری رویداد: ۱۹ ، ۲۰ ،۲۱ آذرماه
۲۳
دسامبر
تاریخ برگزاری رویداد: ۵ ، ۶ ،۷ آذرماه
۰۹
دسامبر
تحول یک پروژه خطی نیست، این را فقط یک مربی تحول چابک، در عمل می‌داند که چگونه تحول در سازمان و تیم به صورت مستمر اتفاق می افتد و این برنامه