تغییر فرهنگ فعلی سازمان یا تیم یکی از گام های اساسی برای چابک شدن می باشد که بسیاری از تیم ها در انجام این تغییر خیلی خوب عمل نمی کنند. البته این را میدانیم که تغییر سخت بخصوص اگر باشد این تغییر، تغییر فرهنگ باشد.

227245_144789215593682_772045_n.jpg (720×540)

در این دوره آموزشی می کوشیم با معرفی متدهای مختلف مدیریت تغییر سازمانی و انفرادی و آمیختن آن  با ارزش ها و اصول واقعی چابک دید مناسبی برای شروع تغییر در دنیای واقعی به تیم ها بدهیم.

زمان دوره یک روز – سرفصل ها

 • Introductions
 • Agile Manifesto
 • Agile Values
 • Agile Principles
 • Exercise – How do they apply to you?
 • Case Study – Discussing the principles in a real life company
 • LUNCH
 • Agile Practices at a high level
 • Agile and your organisation
 • The Agile Game
 • Retrospective

اطلاع از دوره های پیش رو 

یا درخواست یک دوره برای تیم خود