25 آگوست

Wicked Questions

پیشگفتار مترجم: کلمه Wicked معمولا به معنی شر است. برخی از مفاهیم با اینکه اهداف خیر دارند ولی میتوانند باعث ایجاد شر نیز بکنند. مثلا “ما میخواهیم سرعت تیم را
25 آگوست

Heard, Seen, Respected

“Liberating Structures” مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری و تعاملات بین فردی هستند که به شما اجازه می‌دهند که تمامی افراد حاضر در یک گروه را به صورت آزادانه و با میل
24 آگوست

Helping Heuristics

“Liberating Structures” مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری و تعاملات بین فردی هستند که به شما اجازه می‌دهند که تمامی افراد حاضر در یک گروه را به صورت آزادانه و با میل
24 آگوست

TRIZ

همیشه می‌توانیم به بهانه پیشرفت مداوم – Continuous Improvement – موارد جدیدی را به لیست کارها اضافه کنیم. مثل انتهای جلسه‌های Retrospective که همیشه می‌خواهیم یک مورد دیگر هم به